Hà Nội ban hành quy định mới về cấp sổ đỏ lần đầu

T
Trả lời: 0
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định ban hành kèm Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018. Kể từ ngày 25/06/2022, quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo quyết định vừa ban hành, lãnh đạo TP. Hà Nội sửa đổi Điều 12 về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất của Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017.

Cụ thể, đối với hồ sơ cấp sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
so-do.jpg

Từ 25/06/2022, tại Hà Nội, UBND cấp xã được tiếp nhận hồ sơ làm sổ đỏ lần đầu. Ảnh minh họa
Về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu, nếu người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận cũng như công khai kết quả theo quy định.

Nếu người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, thì trong thời hạn 08 ngày làm việc, UBND cấp xã sẽ xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký. Nếu không có giấy tờ theo quy định thì xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Nếu chưa có bản đồ địa chính, trước khi thực hiện các công việc, UBND cấp xã đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối soát bản đồ dự án tổng thể hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai do Sở TN&MT làm chủ đầu tư.

Đối với trường hợp có sai khác, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thông báo đến Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để phối hợp trích đo hoặc điều chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định (không quá 10 ngày làm việc).

UBND cấp xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất tại trụ sở và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Đồng thời, xem xét giải quyết ý kiến phản ánh về nội dung công khai. Sau thời gian thông báo công khai nếu không phát sinh khiếu kiện thì gửi hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

Trích lục bản đồ địa chính hoặc kiểm tra trích đo nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

Mặt khác, kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ vào đơn đăng ký.

Nếu chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chuyển hồ sơ để Phòng TN&MT trình UBND cấp huyện xem xét việc cấp sổ đỏ. Nếu không đủ điều kiện cấp sổ thì thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã và người sử dụng đất biết.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt hồ sơ cấp sổ đỏ.
 
Bên trên