Bán nợ xấu bị “ế”, Ocean Group muốn gỡ “cục nợ” khỏi báo cáo tài chính

T
Trả lời: 0
Ocean Group đề xuất chuyển các khoản thu khó đòi ra theo dõi riêng ngoại bảng, các khoảng này có giá trị 2.553 tỉ đồng.

Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã chứng khoán OGC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi với tổng giá trị 2.553 tỉ đồng, đã được trích lập dự phòng toàn bộ tại cuối năm 2021.

Trong đó, các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với số tiền 1.154 tỉ đồng và khoản phải thu ngắn hạn khác 869 tỉ đồng; khoản trả trước cho người bán dài hạn 276 tỉ; trả trước cho người bán ngắn hạn 168 tỉ. Ngoài ra còn có các khoản trả trước, phải thu ngắn hạn khách hàng và tài sản thiếu chờ xử lý.
ocean-group.jpg

Ảnh minh họa
Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty và công ty con đã tồn tại từ năm 2014 đến nay, đều liên quan đến thời kỳ của lãnh đạo cũ với tính pháp lý phức tạp, hầu hết khoản nợ không có tài sản đảm bảo, khó có khả năng thu hồi.

Do đó, Ocean Group muốn đưa các khoản nợ xấu đã được trích lập dự phòng trên ra theo dõi ngoại bảng cho năm tài chính 2021 và các năm tiếp theo, làm cơ sở để lập và trình bày các báo cáo tài chính.

Trước khi công bố phương án xử lý nợ xấu, công ty đã xóa một số khoản nợ cho các cá nhân đang thi hành án và tìm đối tác bán nợ nhưng không hiệu quả, chỉ bán được một khoản nợ hỗ trợ vốn với giá trị thu hồi 4 tỉ đồng trên giá trị nợ gốc 40 tỉ đồng.

Ocean Group cho biết đã thực hiện thủ tục chào bán công khai một số khoản phải thu khó đòi với tổng giá trị nợ gốc khoảng 1.072 tỉ đồng nhưng không có đối tác quan tâm mua nợ.

Với việc điều chỉnh (theo dõi ngoại bảng), Ocean Group sẽ ghi nhận giảm các khoản phải thu và ghi nhận giảm các khoản dự phòng phải thu khó đòi tương ứng trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.

Do các khoản phải thu trên đã trích lập dự phòng 100% nên các chỉ tiêu về tổng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của công ty sẽ không bị ảnh hưởng. Các khoản này được theo dõi riêng trên ngoại bảng cũng không ảnh hưởng đến việc thu hồi và quyền lợi đối với các khoản công nợ này.

Động thái xin xóa nợ phải thu khó đòi ra khỏi bảng cân đối kế toán (để theo dõi riêng ngoại bảng) là một trong những chuyển biến mới tại Ocean Group sau khi có sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới IDS Equity Holdings.

Trong năm nay, Ocean Group đặt mục tiêu 937 tỉ đồng doanh thu hợp nhất và lãi trước thuế khoảng 51 tỉ đồng. So với năm ngoái, chỉ tiêu doanh thu đã tăng 129% nhưng mục tiêu lợi nhuận lại giảm hơn một nửa.
 
Bên trên